Jakiś czas temu trafił do nas pan Paweł. Był bardzo zdenerwowany zaniżonym kosztorysem, który dostał od ubezpieczalni. Co to znaczy? Otrzymał zaniżone odszkodowanie od ubezpieczalni. Kierując fordem focusem z 2000 roku produkcji z własnej winy doprowadził do kolizji. Wpadł w poślizg podczas pierwszych opadów śniegu i uderzył w suv’a volvo.

Początkowo nie był zmartwiony, bowiem opłacał ubezpieczenie auto-casco. Zdziwił się, gdy otrzymał kosztorys opiewający na kwotę lekko ponad 1200 złotych (gdzie tyle kosztowała go składka ac).

zanizone-odszkodowanie-auto-casco-doplata-do-odszkodowania-1

zanizone-odszkodowanie-auto-casco-doplata-do-odszkodowania-2

Pan Paweł trafił do nas z polecenia. Zabraliśmy się do pracy. Po kilku miesiącach walki z towarzystwem ubezpieczeń stwierdziliśmy, że sprawę kierujemy na drogę postępowania sądowego. Wykonaliśmy prywatną opinię rzeczoznawcy, którą dołączyliśmy jako dowód.

Sprawa zaniżonego odszkodowania trafiła na wokandę sądu cywilnego. Po kilku posiedzeniach sąd wydał wyrok. Początkowo ubezpieczalnia dobrowolnie zapłaciła 1 219 zł (pomniejszone o udział własny do kwoty nieco ponad 800 zł). Po wyroku musieli dopłacić 2 380 zł wraz z odsetkami.

Dodatkowo ubezpieczyciel musiał zwrócić koszta procesu – ponad 1 500 zł, które to my początkowo zapłaciliśmy za klienta.

Oto dowód naszej skuteczności:

zanizone-odszkodowanie-auto-casco-doplata-do-odszkodowania-sprawa-sadowa-wyrok

Co możemy przeczytać w uzasadnieniu do wyroku?

Powód Paweł (…) wniósł o zasądzenie od strony pozwanej UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi kwoty 2.830,38 zł wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami procesu. W uzasadnieniu powód wskazał, że zawarł ze stroną pozwaną umowę ubezpieczenia pojazdu „autocasco”. Przedmiotem tej umowy było ubezpieczenie należącego do powoda samochodu marki Ford Focus nr rej. (….), m.in. na wypadek jego uszkodzenia. Samochód powoda został uszkodzony w dniu 10 grudnia (…), w ocenie powoda doszło do szkody całkowitej. Powód podniósł, że strona pozwana przyjęła odpowiedzialność za zaistniałą szkodę, natomiast wypłaciła zaniżone odszkodowanie. Na dochodzoną. pozwem kwotę składała się kwota 2.380,38 zł tytułem dopłaty do wypłaconego dotychczas odszkodowania oraz kwota 450,00 zł stanowiąca koszt wykonania zleconej przez powoda ekspertyzy rzeczoznawcy samochodowego. W odpowiedzi na pozew strona pozwana wniosła o oddalenie powództwa a także o zasądzenia od powoda na rzecz strony pozwanej kosztów procesu. W uzasadnieniu strona pozwana podniosła, że szkoda, której naprawienia domaga się powód, została naprawiona w całości poprzez wypłatę odszkodowania w kwocie 819,62 zł. Według ustaleń strony pozwanej naprawa pojazdu powoda jest możliwa i ekonomicznie uzasadniona.

(…)

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo zasługiwało na uwzględnienie w całości. Stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie ujawnionych w sprawie dokumentów, a także opinii i opinii uzupełniającej biegłego z zakresu techniki samochodowej. Zaznaczyć należy, że strony nie zgłaszały merytorycznych zarzutów do przedmiotowej opinii, niemniej jednak strona pozwana zasygnalizowała konieczność jej uzupełnienia, co skutkowało zobowiązaniem biegłego do sporządzenia opinii uzupełniającej, do której strony nie zgłaszały już jakichkolwiek zastrzeżeń.

W przedmiotowej sprawie poza sporem pozostawała odpowiedzialność strony pozwanej za szkodę powstałą w stanowiącym własność powoda samochodzie marki Ford Focus nr rej. (…) , objętego ochroną ubezpieczeniową na podstawie zawartej przez strony umowy ubezpieczenia autocasco. Strony prezentowały natomiast rozbieżne stanowiska, w kwestii rozmiaru poniesionej przez powoda szkody. W konsekwencji ustalając wysokość należnego powodowi odszkodowania Sąd oparł się na opinii i opinii uzupełniającej biegłego z zakresu techniki samochodowej.

Biegły, co niekwestionowane, określił wysokość szkody (kosztów niezbędnych do naprawy pojazdu powoda) zgodnie z postanowieniami zawartymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU), uwzględniając amortyzację części i udział własny powoda. Przeprowadzone kalkulacje nie potwierdziły wprawdzie wystąpienia w pojeździe powoda szkody całkowitej, jednakże rozmiar poniesionej szkody częściowej (koszt naprawy pojazdu powoda) ustalony został na kwotę 3.678,87 zł.

Biorąc pod uwagę, że w toku likwidacji szkody strona pozwana wypłaciła powodowi tytułem odszkodowania kwotę 819.62 zł, w pełni zasadne było zatem wyartykułowane przez powoda żądanie zapłaty dalszej kwoty odszkodowania w wysokości 2.380,38 żł. Ponadto w ocenie Sądu powodowi przysługiwało roszczenie o zwrot kosztów wykonanej na jego zlecenie ekspertyzy technicznej w wysokości 450,00 zł, jako wydatek poniesiony. w następstwie zdarzenia wywołującego szkodę.